Testsystem

Vi planerar och tillverkar kundanpassat skräddarsydda testsystem. Vi har anlagt hundratals system för produktutvecklings- och produktionsbehov, från små manuellt manövrerade testapparater upp till helautomatiska testlinjer, som innefattar många teststationer.

Elsäkerhetstestare

Med elsäkerhetstestare försäkrar man sig om att den produkt som testas uppfyller de säkerhetskrav som fastställs för den i standarderna. På produkten utförs de spänningstester som förutsätts i kraven och försäkrar sig om att jordningskretsen är obruten. I sitt enklaste utförande kan testaren bestå av endast ett mätinstrument och en dator, som styr det. I det mest omfattande utförandet fungerar testaren helt automatiskt som en del av produktionslinjen.

Belastningstestare

Med en belastningstestare försäkrar man sig om att en produkt uppfyller de hållbarhetskrav som ställts på den. Man kan testa såväl mekanisk som elektrisk hållbarhet. En belastningstestare kan innefatta ett ugn- eller åldringsskåp, där produktens funktion testas i varierande temperaturer. Åldringsskåpen ansluts ofta som en del till den funktionella testningen. Produkten kan förutom med värme belastas på många olika sätt, så att eventuella dolda fel kommer bättre i dagen.

Funktionstestare

Med en funktionstestare försäkrar man sig om att en produkt fungerar på planerat sätt. De tester som utförs varierar enligt produkten och omfattningen av kundens testplan. Med samma testare kan man testa många olika produkter. För varje produkt som ska testas planerar och tillverkar man en adapter eller palett, med vilken testprodukten kopplas till testaren.

Laddningsstation för programvara

I en färdig produkt ska man i allmänhet ladda ner produkt- eller kundspecifik programvara. Det är typiskt att produktionsstyrningssystemet anger den programvaruversion som behövs för produkten, som laddningsstationen sedan laddar ner i produkten. Programvaruladdningen är ofta en del av någon annan testare.

Vägnings- och förpackningsstation

I vägnings- och förpackningsstationen försäkrar man sig om att den färdiga produkten innehåller alla de delar som ingår i leveransen. Produktens vikt anger huruvida alla delar är med i förpackningen eller om någonting fattas. För färdig produkt trycks serienummer och paketdekaler. Efter packning är produkten redo för leverans.

Reparationsstation

För att tillförsäkra att produktionen löper reparerar man i allmänhet inte produkter på produktionslinjen. En produkt som vid testning observerats vara felaktig flyttas bort från produktionslinjen till en separat reparationsstation. På reparationsstationen utför man noggrannare mätningar av produkten för att lokalisera felet. En reparationsstation som är fristående från produktionen effektiverar verksamheten och garanterar att produktionen löper utan avbrott.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande